رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
معتبر ترین تولید کننده پنجره دوجداره در ایران
#1
آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ اتفاق ناگوار در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ارﻗﺎم از دﻓﺎﺗﺮ آﻣﺎر اﺳﺖ .ﺧﻄﺮات در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 پنجره ها و درب ها محل های ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﺑﺮای دزدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺻﻄﻼح" اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻨﺠﺮه " ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی جلوگیری از ﺳﺮﻗﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ از طریق ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و راه ﻫﺎی ورودی اﺳﺖ.ﭘﻨﺠﺮه های جدید ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اند ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﻨﺠﺮه از ﺑﯿﺮون ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻓﺮاد ﻫﻤﻮاره ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﺜﻼ در روز ﻫﺎی ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن بازشدن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﻨﺠﺮه بر اثر باد ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

 ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﮑﯿﻪ دﻫﺪ و ﭘﻨﺠﺮه ناگهان باز شود؟ ﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ را در ﻟﺒﻪ ی ﭘﻨﺠﺮه ﻗﺮار دﻫﺪ؟ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی جدید ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺪی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ. ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی قدیمی هنگام ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﯿﺮ ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﻟﻪ ﺷﺪﮔﯽ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﺳﯿﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮد. ﻧﻘﺺ اﺟﺰا ﻣﺎﻧﻨﺪ:اﻓﺘﺎدن ﻻﯾﻪ ی ﭘﻨﺠﺮه و ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ تجهیزات آن . پس نیاز به سیستمی اضافی است تا آن را کنترل نماید مثل درب اتوماتیک. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻓﻮرا از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آن می ﺷﻮد . ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ تجهیزات جدید اﯾﻤﻨﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ است ﮐﻪ در زﯾﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ میشود. این سیستم ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﺷﺪن از داﺧﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﯿﺮه یا اﺳﮑﯿﺴﻮر ﺳﺎده ی ﺛﺎﺑﺖ به پنجره وصل میشود .استاندارد های بالای اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی مرد نیاز برای ساخت ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر را تعیین میکند . این استاندارد ها طبق آخرین دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ های ﻣﺎﺷﯿﻦ های اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اند .در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﯾﮏ ﺗﺮاز اﺳﺘﺎﻧﺪارد دارد ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺑﺮای خانه ها ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از صدمات را در بر میگیرد.
 ﻫﺪف از ساخت پنجره ها جدید با این تکنولوژی ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص کودکان مﯽ ﺑﺎﺷﺪ. راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت صنعتی در اروپا ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل و آﯾﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت اﺟﺮا میشود ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد درب اتوماتیک و پنجره ها ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ این استاندارد ها ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. تکنولوژی اﻓﺰوده ﺷﺪه ی اﯾﻤﻨﯽ جدید از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی درب اتوماتیک و ﭘﻨﺠﺮه دوجداره در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ و یا حتی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ مراقبت میکند . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ کیفیت قطعات ﭘﻨﺠﺮه دوجداره ودرب اتوماتیک در ﺣﻮزه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ واکنش به عهده سیستم کامپیوتری است ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪه ی ﻣﺤﺮک ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد. تست ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ انجام شده و باید ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺼﺐ ﭘﻨﺠﺮه دوجداره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ چهارچوب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻤﻨﯽ کاملا در جای خود محکم شود . ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ حدودا 1 و نیم ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 اداره ﻫﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﻫﺎ ﻣﺪارس ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ نیز میتوانند از سیستمای جدید استفاده کنند . ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻧﯿﺎز مراقبت از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ساختمانی را دارند .

سیستم جدید اﻓﺮاد را از ﺧﻄﺮات ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و درب های اتوماتیک در اﻣﺎن ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد. ﺑﺮای مثال در ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دوجدار از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه استفاده میشود. اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی از ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﯿﺮ ﮐﺮدن و ﺑﺮﯾﺪن ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﺰدرب و پنجره ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺮک ﺑﺮای ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﭘﻨﺠﺮه اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺘﺎدن ﻗﺎب آن وﺟﻮد دارد. در این چهارچوب ها سنسوری ﺗﻌﺒﯿﻪ شده اﺳﺖ که هنگام ﺣﺮﮐﺖ از نبودن مانع بر سر راهش اطمینان حاصل میکند. سیستم های ایمنی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ در چارچوب ﭘﻨﺠﺮه از اﻓﺘﺎدن ان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ. اﻓﺘﺎدن ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻟﻮﻻ دار ﻣﯿﺘﻮاﺗﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای ﺑﺮای دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ  سیستم های ایمنی هشدار اتصال ﺑﺮای ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﭘﻨﺠﺮه ﺿﺮوری اﺳﺖ.اﯾﻦ سنسورها ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﺮک ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻟﻮﻻی ﭘﻨﺠﺮه هشدار میدهند. از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﮑﯿﺴﻮر ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ پﻨﺠﺮه از ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻃﻮل ﺑﺎزو ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﭘﻨﺠﺮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ

۴ درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎس ﯾﺎ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس، اﻣﻨﯿﺖ ﻻزم ،4 در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ درﺟﻪ  اﯾﻦ راه ،آچیلان در   ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس، ﺣﻔﺎﻇﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.مانند نوسازی ساختمان در تهران در ﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ، دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ و ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ ۲ درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮﻗﻒ   ﯾﺎ ﺳﻮﯾﯿﭻ آچیلان در ﻫﺎی ﻫﺸﺪار ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮق ﺳﯿﮕﻨﺎل   ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺘﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل ۲ درزﻣﯿﻨﻪ ی ﺧﻄﺮات ﺣﻔﺎﻇﺖ درﺟﻪ

 اورژاﻧﺴﯽ ﺑﺮ ﺑﺮوی ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر آچیلان در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻋﻤﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﺑﺎران ﺑﺎد ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺑﺼﺮی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﻣﺮدم در ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺼﺐ ﺧﺎص و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻨﺠﺮه و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد .ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ - ﯾﺎ ﭘﺮدﻫﻬﺎی ﻧﻮر ﯾﺎ اﺳﮑﻨﺮﻫﺎی ﻟﯿﺰری - ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻓﺮدی ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه را ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺴﺎزد .اﮔﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨﯽ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد دراﯾﻮ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺴﻮر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺳﻘﻒ ﯾﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎب اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد. ﻣﯿﺘﻮاﺗﺪ ﮔﯿﺮه ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس را ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻫﻢ از داﺧﻞ ﻫﻢ ﺧﺎرج ﭘﻮﺷﺶ آچیلان در ﺣﻮزه ی ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﭘﺮده ﮐﻨﺘﺮل   ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ی ﺧﺎص ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ   دﻫﺪ.ﺑﺴﺘﻪ ب ﻧﻮع ﭘﻨﺠﺮه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺐ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﺮدی ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ   ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺮ ﻟﯿﺰری ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد.ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪ
پاسخ
 


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  پنجره دوجداره چه کمکی به صرفه جویی میکند؟ tz0097 0 36 11-30-2019, 03:52 PM
آخرین ارسال: tz0097
  معتبر ترین و با سابقه ترین شرکت باربری در تهران tabanbar 2 315 04-21-2019, 07:06 PM
آخرین ارسال: tabanbar
  معتبر ترین سایت های بیت کوین رایگان .. دارمد بالا . میتونی حتی پول سرور تو پرداخت کنی hasanazizi 0 1,028 01-17-2015, 12:48 AM
آخرین ارسال: hasanazizi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

درباره انجمن تخصصی وب هاستینگ

انجمن تخصصی وب هاستینگ فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرده است. هدف این انجمن آموزش، راهنمایی و تبادل اطلاعات بین کاربران در زمینه فناوری اطلاعات می باشد.